آیا گیاهان قادر به جذب طلا می باشند؟

جذب طلا توسط گیاهان !

جذب طلا توسط گیاهان