نحوه باز كردن گره گردنبند

چگونه گره گردنبند را باز کنیم ؟

چگونه گره گردنبند را باز کنیم ؟